Mantas Brasiūnas

Arch Linux diegimas

2023-08-28

Įrašo paveiksliukas

Kaupiklio paruošimas

Paruošti kaupiklį.

dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1G count=2

Nustatyti konsolės klavišų schemą.

ls /usr/share/kbd/keymap/**/*.map.gz

loadkeys uk

Patikrinti laikrodžio laiką.

timedatectl

Sukurti skirsnius.

fdisk /dev/<diskas>

mkfs.ext4 /dev/sdXX

mkswap /dev/sdYY

Prijungti skirsnius.

mount /dev/sdXX /mnt

swapon /dev/sdYY

Sistemos diegimas

Įdiegti būtinus paketus

pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware

Sugeneruoti bylą fstab.

genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab

Pakeisti root į naują sistemą.

arch-chroot /mnt

Nustatyti laiko zoną

ln --symbolic --force /usr/share/zoneinfo/Regionas/Miestas /etc/localtime

Sugeneruoti bylą /etc/adjtime

hwclock --systohc

Atnaujinti paketų duomenų bazę

pacman --sync --refresh

Įdiegti teksto redaktorių micro

pacman --sync micro

Sugeneruoti lokalizacijų sąrašą

locale-gen

Byloje /etc/locale.gen atkomentuoti norima lokalizacijas. Atkomentuota Lietuvos ir Jungtinės Karalystės lokalizacijas.

micro /etc/locale.gen

lt_LT.UTF-8 UTF-8

en_GB.UTF-8 UTF-8

Sukurti bylą locale.conf ir nustatyti kintamąjį LANG. Kalba nustatyta į Jungtinės Karalystės, nes diegimo metu reikės simbolio @.

micro /etc/locale.conf

LANG=en_GB.UTF-8

Nustatyti kompiuterio pavadinimą.

micro /etc/hostname

myhostname

Nustatyti vartotojo root slaptažodį.

passwd

Įdiegti įkrovos krautuvą (angl. boot loader)

pacman --sync grub

grub-install /dev/sdX

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Įdiegti paketą dhcpd ir jį įgalinti.

pacman --sync dhcpcd

systemctl enable dhcpcd@<Tinklo plokštės ID sistemoje>

Minimali bazinė sistema įdiegta.

Sistemos konfigūravimas

Pridėti vartotoją.

useradd <vartotojo vardas>

Sukurti vartotojo katalogą.

cd /home

mkdir <vartotojo vardas>

chown <vartotojo vardas> -R <vartotojo vardas>/

chgrp <vartotojo vardas> -R <vartotojo vardas>/

Pakeisti vartotojo slaptažodį.

passwd <vartotojo vardas>

Įdiegti paketą sudo.

pacman --sync sudo

Byloje /etc/sudoers surasti skiltį "User privilege specification" or pridėti eilutę:

<vartotojo vardas> ALL=(ALL:ALL) ALL

Grafinės vartotojo sąsajos labwc diegimas

Įdiegti reikiamus paketus.

sudo pacman --sync git base-devel wget meson scdoc wayland-protocols

Atsisiųsti labwc iš git

git clone http://aur.archlinux.org/labwc.git

Pereiti į paketo katalogą ir sukurti paketą

cd labwc

makepkg --syncdeps --install

Vartotoją pridėti į grupę seat

sudo usermod --append --groups seat <vartotojo vardas>

systemctl enable seatd

Vartotojo namų kataloge sukurti konfigūracijos bylų katalogą. Pereiti į konfigūracijos bylų katalogą.

mkdir ~/.config

mkdir ~/.config/labwc

cd ~/.config/labwc

Atsisiųsti bylą rc.xml.all ir ją pervadinti

wget https://github.com/labwc/labwc/blob/master/docs/rc.xml.all

mv rc.xml.all rc.xml

Sukurti bylą menu.xml

micro menu.xml

Vienas galimų šablonų menu.xml kūrimo pradžiai:

<oepnbox_menu>
  <menu id="someid">
    <item label="Terminal"><action name="Execute" command="terminator" /></item>
    <item label="Web Browser"><action name="Execute" command="vivaldi" /></item>
    <item label="Exit"><action name="Exit" /></item>
  </menu>
</openbox_menu>

Jeigu kompiuteryje yra Intel integruota vaizdo plokštė, įdiegti paketą vulkan-intel. Įdiegti atitinkamą paketą esant kitos įmonės integruotai vaizdo plokštei.

sudo pacman --sync vulkan-intel

Įdiegti būsenos juostą.

sudo pacman --sync waybar

Nustatyti automatinį būsenos juostos įjungimą.

micro ~/.config/labwc/autostart

waybar >/dev/null 2>&1 &

Darbalaukio keitimas

Įdiegti paketą swaybg

sudo pacman --sync swaybg

Nustatyti automatinį darbalaukio įjungimą.

micro ~/.config/labwc/autostart

swaybg --image <Nuoroda į darbalaukio nuotrauką>